Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s. (dále jen RC) je organizací, která již dvacet let nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi. Rodinné cenrum Krůček je otevřeno každý den v týdnu, kdy nabízíme zajímavý program formou pravidelných klubů pro děti a jejich rodiče či prarodiče, stačí si vybrat dle věku dítěte a chuti rodičů (vítáni jsou i prarodiče!). Aktivity rodinného centra Krůček lze rozdělit na pravidelnou činnost během celého týdne (kluby a poradny), akce navíc v průběhu celého roku pro rodiny i širší veřejnost, příměstské tábory o prázdninách, vzdělávání matek a rodičů i poskytování vzdělání formou nepravidelných poraden. Svou činností se snažíme o zkvalitnění, zpestření a zlepšení života rodin s dětmi ve Svitavách.

 

členem RC Krůček je nově každá osoba, i dítě, která v daném roce zaplatí registrační příspěvek. Registrační příspěvek činí  400,- Kč na rodinu a vztahují se na něj výhody (vstup na kluby a akce pořádané RC Krůček, do poraden, a jednotlivé výhody u našich partnerů). Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby bez rozdílů a omezení pohlaví, rasy, věku, náboženství, státní či národní příslušnosti, bydliště, sídla, apod.. Podmínkou členství je u osob starších 18 let souhlas se stanovami sdružení, podpora jeho cílů a činností, důstojné jednání a reprezentování sdružení, řádné placení příspěvků a dodržování převzatých závazků vůči sdružení. Posláním RC Krůček je být centrem komunitním a integračním, výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským a multigeneračním pro rodiny s malými dětmi. Hlavními cíli RC Krůček je přispívat k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými dětmi, těhotné ženy připravit na mateřství a rodičovství, předávat poznatky o výchově dětí a psychologii rodinného života a podpořit výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožnit vzájemný kontakt, vzdělávání, podporovat je v jejich schopnostech a dovednostech a rozšiřovat jejich poznání. Přednáškami a semináři, které podporují rozvoj osobnosti, pomáhat při návratu na trh práce, ale i ve zvládání rodičovské role a slaďování práce a rodiny. Cílem je též zastupovat zájmy rodičů a dětí, dohlížet na uplatňování základních práv dítěte a posilovat roli rodiny a zdravé rodinné výchovy. Dětem pomáhat nacházet nové kamarády, pomáhat v jejich socializaci, rozvíjet jejich emoční a sociální inteligenci a posilovat jejich kompetence a učit je mnoha novým dovednostem. Zároveň jim i jejich rodičům umožňovat prožít smysluplněji a lépe období kojeneckého, batolecího a předškolního věku a dát více radosti do tohoto období.

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.