Provozní řád zařízení péče o děti předškolního věku

Dětská skupina Krůček

(dle zákona 247/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů)

Údaje o zařízení

Adresa: Úvoz 93/1

Zřizovatel: Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

IČO : 26539411

Zodpovědná osoba: Mgr. Kateřina Novotná

Vedoucí DS Krůček: Pavlína Černá

 

Datum zahájení provozu: 8.7.2020

Využívané zkratka názvu zařízení: DS Krůček, DS

 1. Popis zařízení:

Typ -dětská skupina pro veřejnost s celodenní péčí

Kapacita: max. 10 dětí

Věkové složení: věková skupina od 1 roku do zahájení povinné školní docházky

Služba péče o dítě je poskytována s částečnou úhradou nákladů

Provozní doba – pondělí až pátek od 7:00 do 16:30 hodin

DS je zpravidla uzavřena během vánočních prázdnin a 1 týden o letních prázdninách.

Provozovatel DS si vyhrazuje právo uzavřít službu z důvodu nutných školení pracovního týmu DS (v co nejmenším rozsahu) a informovat o této skutečnosti rodiče s dostatečným předstihem.

V případě nečekaných a závažných událostí bránících provozu DS (karanténa,provozní havárie…apod.) budou rodiče neprodleně informování o uzavření služby a dalším postupu.

Podmínky pro provoz – zařízení splňuje požadavky na hygienická zařízení dle návrhu zákona o dětské skupině

V zařízení je k dispozici denní místnost pro pobyt dětí a stravu, odpočinková místnost, šatna pro převlékání dětí, toalety vybavené 2 záchody pro děti, 2 umyvadly, sprchou, přiměřeným počtem nočníků podle počtu dětí do 3 let)

III. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):

Časový rozvrh dne dle aktivit je nedílnou součástí Plánu výchovy a péče. Je vždy kladen důraz na individuální potřeby dětí ve skupině.

Pohybové aktivity

Jsou zařazovány nejméně 2x denně – vždy dopoledne v rámci pobytu venku a také v herně při cvičebních/tanečních aktivitách (říkanky s pohybem apod.) + v případě nepříznivého počasí.

 Pobyt venku

Zpravidla jsou děti venku 1,5 hodiny dopoledne a 1,5h odpoledne s ohledem na dobu spánku a dobu odchodu domů, zároveň se tato doba upravuje s ohledem na venkovní teploty a potřeby dětí.

 Odpočinek

K odpočinku využíváme odpočinkovou místnost, kde jsou  matrace uskladněny v otevřených regálech a před spaním se rozkládají, po spaní ukládají. Pro menší děti je možno použít postýlku. Ložní prádlo mají děti samostatně uloženo ve svém fochu v regálu.

Odpočinek následuje individuálně během dne s ohledem na potřeby dětí do 3 let + po obědě je dětem umožněno relaxovat v klidu na lehátku minimálně hodinu.

 Stravování

V době oběda se stravuje tolik dětí, kolik je přítomno – tj. maximální počet 10 dětí.

Časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny.

Je možné využít stravu zajišťovanou přes DS, nebo individuální stravování.

Zajišťované jídlo zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Dovoz a výdej jídla zajišťuje provozovatel DS přes MŠ Větrná 11. Objednávání, odhlašování a úplata za stravu jsou prováděny zálohovými platbami s měsíčním vyúčtováním a to přes vedoucí DS Krůček.

Individuální stravování: Pokrmy musí být v uzavíratelných dózách označeny: jménem a příjmením, typ jídla (přesnídávka/oběd/svačina) a datumem. V případě nedodržení pokynů k individuální stravě (neuzavíratelný obal, nepopsané jídla,…) je možno dítě nepřijmout. A je započten storno poplatek dle ceníku.

Pitný režim:

Děti mají možnost využít kdykoli během dne ovocný čaj lehce doslazený přírodní šťávou či cukrem nebo vodu.

 Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení

Způsob a intenzita větrání a vytápění

 Teplota vzduchu:

Denní místnosti (nejméně 20°C až 22°C),

Zastavení provozu zařízení – v místnostech určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto místnostech v jednom dni pod 16°C musí být provoz zařízení zastaven.

Kontrola teploty vzduchu – v prostorách s trvalou činností je zajištěna kontrola teploty vzduchu nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností +/-0,5°C

 Větrání:

Režim větrání – větrá se pravidelně dle meteorologických podmínek v době, kdy jsou děti venku a to pobytová místnost i wc se sprchou.

 Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla: lůžkoviny se mění nejméně jednou za 3 týdny, ručníky se mění jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned . Vyprání prádla zajišťuje DS, v případě nutnosti dostanou prádlo rodiče na vyprání domů.

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

 1. setření na vlhko všech podlah, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem;
 2. za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech (včetně dětských redukcí, nočníků a stupátek), rukojetí splachovadel a klik u dveří.

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů + omytí polic s pomůckami,

Generální:

minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned.

 • manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a vynášeny denně odpovídajícím způsobem.

VII. Další požadavky

 • výchova ke zdravému životnímu stylu – pečující osoby v zařízení vymýšlí vlastní programy podporující zdravý životní styl dětí a jejich rodin. Spoluprací s MC Krůček se podílejí na osvětové činnosti – počínaje přednáškami o zdravé stravě a konče prevencí nemocnosti dětí pravidelným větráním, častým pobytem venku, psychohygienou ve formě odpočinku dětí atd.
 • Přílohou provozního řádu jsou dokumenty nazvané Podmínky přijímání dětí do zařízení
 • evidence a registrace úrazů – zařízení, ačkoli není zřízeno podle školského zákona, se v otázce evidence úrazů školským zákonem řídí
 • lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění – zařízení ačkoli není zřízenou podle školského zákona se v otázce ošetření úrazů školským zákonem řídí

Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS Krůček se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou č. 8073399414 ze dne 26. 6. 2020 s ČSOB Pojišťovna, a.s.

VIII. Jiné

 • pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

 1. Přílohy Provozního řádu:
 2. Podmínky přijímání dětí do zařízení
 3. Ceník

 

V Svitavách dne 29.6.2020

 

____________________

Mgr. Kateřina Novotná

 

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

Dětská skupina Krůček

Jak to u nás chodí

Při poskytování péče respektujeme individualitu dítěte, jeho schopnosti i momentální náladu. Snažíme se využít každou situaci k navození dobré pohody, námětu poznávání a všestrannému rozvoji.

Během volné hry bereme ohled na vlastní volbu každého dítěte, jak a s čím si chce hrát. Jsme připraveni dítě, v této jeho aktivitě, podpořit a nabídnout mu další navazující činnosti.

K dobré pohodě je potřeba zajistit dětem pocit bezpečí a sounáležitosti. K tomu velmi přispívá vstřícný a individuální přístup ke každému dítěti i jeho rodině, uspokojení základních biologických potřeb, dodržování pravidelného denního režimu i využití rituálů a opakujících se činností, které dětem usnadňují časoprostorovou orientaci i socializaci.

Opakování společných činností, říkanek, písniček je pro nejmenší děti velmi důležité - snadněji se učí a přijímají nové činnosti, nové členy skupiny, přináší jim to pocit jistoty, pomáhá jim to uvědomit si samy sebe, že něco zvládají, že se mohou přidat k ostatním, že někam patří. Toto je potřeba si uvědomit, především vzhledem k nízkému věku dětí v DS Krůček  také vzhledem k měnícímu se kolektivu.

Společně organizované činnosti jsou nejen předem plánované a navozené, ale také improvizované, kdy využíváme momentální nálady a chuti dětí zabývat se nějakou, v danou chvíli vzniklou, společnou aktivitou,

nápadem. Organizovaný program pro děti je motivovaný tématy (OBJEVUJEME SVĚT a jeho kamarády) v průběhu roku. Toto téma propojuje společné i individuální aktivity, vede k novým možnostem poznávání sebe, okolí, vztahů i pojmů. Toto téma se odráží ve

výtvarných, hudebních, řečových i pohybových aktivitách.

Společné i individuální činnosti vždy přizpůsobujeme momentální sestavě dětí, jejich věku a možnostem.

Velmi se nám osvědčilo, při některých činnostech, rozdělení dětí na dvě skupiny.

Naším cílem je kvalitní všestranná péče o děti a vstřícná spolupráce s rodinou.

 

Adaptace (zvykání):

Snažíme se dětem i rodičům maximálně pomoci v nácviku odloučení. Dbáme na co nejmenší projevy separační úzkosti, která je u dětí normální a pochopitelná. Vychází z vývojové fáze každého dítěte. Závisí na jeho povahových rysech i na přístupu rodičů. Ve spolupráci s rodiči se maximálně snažíme najít pro všechny přijatelnou cestu k zvyknutí si na pobyt ve skupině a na odloučení.

Vzhledem k našim zkušenostem volíme nejraději, po dohodě s rodiči, pomalý nástup. Dítě přijde napoprvé s rodičem až to vypadá dobře a ideálně když chce samo, přidáme čas bez rodiče až se dostaneme na požadovanou dobu hlídání. Stejně tak postupujeme i při přidání spaní. Snažíme se dítě motivovat, aby se těšilo na oběd v kolektivu a pak i na spaní. Umožňujeme dětem nosit si s sebou oblíbenou hračku, plyšáka, deku apod.

 

 

Charakteristika plánu výchovy a péče

 

Dětská skupina Krůček chce poskytnout dětem kromě výchovy a péče i jejich rozvoj. Chtěli bychom dětem vytvořit atmosféru plnou pohody, kde se děti cítí dobře a bezpečně a kde najdou nové kamarády, se kterými prožijí spoustu radostných a pěkných chvil při společných hrách. Nabízíme seznámení s novými dovednostmi a informacemi. Chceme být průvodci na jejich cestě, podporovat je a poskytnout jim co možná nejlepší podmínky k jejich celostnímu rozvoji.

 

 

Cíl plánu

 

Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního rozvoje všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Připravit děti do života, pěstovat porozumění, přátelství a cit nejen k sobě samému.

 

 

Děti by se v kontextu věku měly naučit:

 • fyzikálnímu světu prostřednictvím činností jako vážení, měření, stavby

z kostek, práce s pískem, dřevem, papírem a přírodními materiály;

 • sociálním a kulturním informacím prostřednictvím her, četby příběhů, dramatických her;
 • logice a matematice srovnáváním, měřením, počítáním, tříděním,

porovnáváním;

 • vztahu mezi psaným a mluveným slovem prostřednictvím častého kontaktu s knihami, písmeny, předčítáním, kreslením obrázků k přečtenému textu, prohlížením knih, vlastním vyjadřováním myšlenek a prožitků.

 

V dětech bychom rádi podporovali:

 • fyzický vývoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezení, základních gymnastických prvků, míčových her a sezónních činností, zvládáním překážkové dráhy v herně i ve volné přírodě;
 • sociálně – emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly impulzu, vzájemné úcty, spolupráce s ostatními, péče o materiály, se kterými pracují;
 • rozvoj inteligence – vést děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti,

k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování a objevování;

 • rozvíjení řečových schopností;
 • rozvoj samostatnosti – podporováním správných hygienických dovedností

a návyků, udržováním osobní hygieny, samostatnosti při oblékání, stolování, učit se odpoutat od rodičů a obracet se o pomoc k učitelkám.

 

 

Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, která podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní a napomáhá získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako důvěry k zaměstnancům dětské skupiny.

 

 

 

Tři rámcové cíle plánu:

 

 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Tyto cíle jsou naplňovány čtyřmi základními pilířovými celky:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost

 

Při pedagogickém procesu se snažíme o rozvoj dětí tak, aby vedlo k rozvoji klíčových kompetencí.

 

 

 1. Dítě a jeho tělo

Co u dětí podporujeme a rozvíjíme

-       podpora přirozené snahy dítěte k pohybu

-      rozvoj snahy dítěte o samostatnost při manipulaci a experimentaci s hračkami a předměty, se kterými přichází do styku; samostatnosti u jídla (uklízet po sobě, jíst lžící, pít z hrnečku, neznečišťovat svévolně stůl, nesahat rukou do jídla); při mytí (namydlit se a opláchnout si ruce, samostatně si dojít na záchod);  samostatného svlékání a oblékání některých části oděvu (kalhoty, ponožky), samostatného vyzouvání a obouvání, uklízení oblečení na vyhrazené místo

 

Aktivity:

-       činnosti vedoucí ke zdokonalování chůze (chůze v tempu udávaném bicím nástrojem, při říkadle či písničce; slalom, překračování nízkých překážek); chůze po schodech nahoru bez držení; běhu (maximální doba běhu 20 vteřin; běh na smluvený signál); skoků a poskoků (přeskakování: např. lana ležícího na zemi, skákání snožmo, skoky ve dřepu (žába), skoky z nohy na nohu, skákání na měkkou podložku (z výšky i z dálky); natahování se pro různé předměty; přelézání, podlézání a lezení na žebřík/žebřiny s oporou; válení sudů; kolébka (předchází kotoulu); chůze po lavičce; výstup na překážku a sestup z překážky; podávání a házení lehkých předmětů (přehazování papírových koulí přes lano, předávání míčků z ruky do ruky, hody míčem o zeď/zem, házení kroužků a míčků do koše umístěného nad hlavou dítěte (trénink házení horním obloukem); posílání předmětů

-       stavění složitějších a členitějších staveb z různého materiálu podle naznačovaného záměru i podle vlastní fantazie; seznamování se a hra s různým materiálem (písek, voda - přelévání, tráva, listí, dřívka, kameny, plastelína, papír – trhání, skládání, nalepování, čmárání; korálky - navlékání)

-       zdravotní cviky: předklon a vzpřímení hlavy, otáčení hlavy za hračkou; v lehu na zádech přitisknout bedra a ramena k zemi, jízda na kole v lehu na zádech; napodobení ptáka, stříšky; prohýbání páteře ve vzporu klečmo (kočička); protahování paží, krčení, protřepávání; pérování v kolenou)

-       zařazovat jednoduché rytmické pohyby paží, nohou, tleskání, podupy, kroky a poskoky na místě i z místa (spojení s básničkou, písničkou); taneční improvizace na dětskou hudbu; jednoduché tanečky; cval vpřed (koník); hra na dětské hudební nástroje; rozvíjení sluchové citlivosti na zvucích hudební i nehudební povahy; poznávání některých hudebních nástrojů (i podle zvuku); poznávání rozdílů ve výšce a síle tónů; poznávání písní podle melodie; zařazování hry na nástroje do příběhů, zpívat písně malého rozsahu; spojování zpěvu s rytmickým doprovodem; zařazování říkadel a popěvků i do mimohudebních činností; hrát s dětmi jednoduché pohybové hry

 

 Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

-       chůze do schodů i ze schodů

-       překonávání vzdálenosti skokem (dříve skok na místě, z malé výšky)

-       jízda na odrážedle

-       stoj na jedné noze

-       navlékání korálků

-       napodobování vertikální, horizontální a kruhové čáry při kresbě

-       jíst lžící (nepřevracet ji, nebryndat)

-       převléknout se

-       umět  použít toaletu, umýt si ruce

-       dítě ve třech letech zná a pojmenuje viditelné části těla, projevuje samostatnost a vynalézavost v sebeobsluze, samostatně se umývá v závislosti na režimu dne

 

 1. Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

Co u dětí podporujeme a rozvíjíme:

-       rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

-       rozvoj komunikativních dovedností verbálních (prostřednictvím jazyka a řeči)  i neverbálních (gesty a mimikou)    a kultivovaného projevu

-       rozšiřování slovní zásoby, rozvoj srozumitelného řečového projevu i ve víceslovných větách

 

Nabízené aktivity

-       nechat děti sdělovat své zážitky a přání; vést je soustavně k řečovému projevu v rozmanitých situacích, vést s dítětem individuální konverzaci, podporovat porozumění hovorové řeči; být kvalitním mluvním vzorem pro pomoc při rozšiřování slovní zásoby a používání různých slovních druhů, dbát na gramatickou správnost, zřetelnost, přiměřenost obsahu, tón a tempo vlastní řeči

-       učit děti vyřídit jednoduché vzkazy

-       vést děti k tomu, aby se vyjadřovali více slovy než gesty, aby použily jednoduchých vět

-       vyprávět dětem přiměřeně jednoduché příběhy a pohádky, podporovat děti ve sledování děje jednoduché scénky, učit je rozumět jednoduchému vyprávění ilustrovanému obrázky

-       nechat dítě vypravovat o tom, co vidí kolem sebe, o svých zážitcích, pokusit se reprodukovat krátkou pohádku.

-       podněcovat děti k reprodukování krátkých říkanek

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

-       reprodukovat krátké říkanky, básničky (zapamatuje si je)

-       sestavit větu (minimálně o třech slovech)

-       vyprávět jednoduchý příběh, který vícekrát slyšelo

 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 

Co u dětí podporujeme a rozvíjíme:

-       slovní označování toho co vidí na obrázku; rozvoj paměti, představivosti, myšlení – třídění, srovnávání, stavění; udržování potřebného sledu činností a chápání jejich souvislostí v napodobivé hře

-       posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

-       vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

-       vytváření základů pro práci s informacemi

Nabízené aktivity:

-       cvičení paměti při běžných činnostech i během hry

Očekávané výstupy:

-       chápe pojmy (např. slovo pes neoznačuje jednoho konkrétního psa)

-       chápe, že pomocí obrázku může vyjádřit něco konkrétního

-       rozlišovat v množině maximálně 4 prvků (když předmět zmizí, hledá jej)

-       rozlišuje barvy

-       dítě dokáže formulovat svou představu o tom, na co si bude hrát

Sebepojetí, city a vůle

Co u dětí podporujeme a rozvíjíme:

-       rozvíjet u dětí pocity jistoty, sebevědomí; vytvářet podmínky pro rozvoj aktivity a samostatného projevu dětí

-        rozvoj vlastností dítěte během hry i běžných činností

-         při každé možné příležitosti poskytovat nápadné a citově přitažlivé poučení (rozvíjet poznatky a zkušenosti); utvářet počátky mravního vědomí

-       rozvíjet pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle; vést děti k dokončení hry; rozvíjet vytrvalost, snahu napodobit a dokončit činnost; rozvíjet prvky cílevědomosti ve hře (zvláště v konstruktivní a napodobivé); předcházet pocitům strachu a vést děti k jejich překonávání; vytvářet předpoklady pro posilování soustředěnosti dítěte na určitou činnost; rozvíjet pocit uspokojení s výsledků vlastní činnost

Aktivity, které nabízíme:

-       spontánní hra

-       povzbuzovat děti pro zaujaté, samostatné činnosti; vést děti k samostatnější volbě námětu hry

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

-       mluvit o sobě v první osobě

-       zná své jméno, pohlaví

-       dítě zná své jméno i příjmení, svou značku

 

 1. Dítě a ten druhý

Co u dětí podporujeme a rozvíjíme:

-       prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu; učit děti, co ruší soulad a pořádek při společném soužití; učit děti poprosit, poděkovat, pozdravit

-       podporovat sympatie a kamarádské vztahy k druhým, učit děti udělat druhým radost; pomáhat navazovat sociální a citové kontakty s druhými dětmi; dávat dětem najevo svůj zájem, náklonnost, zúčastněnost; posilovat pocit bezpečí dítěte v kontaktu s pedagogem a ostatními dětmi

-       rozvíjet u dětí pocit zodpovědnosti za druhé, ochotu pomoci; rozšiřovat a upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny, podněcovat radost z opětovného setkání; podporovat u dětí rozvíjející se pocit sounáležitosti k rodině, vést s dětmi individuální rozhovory o členech rodiny; podporovat citový vztah k domovu a k mateřské škole; prohlubovat citové vztahy k dospělým i dětem (vyjadřovat je slovně)

-       podporovat rozvoj vyšších citů – soucit, snaha pomáhat druhým, podporovat děti v altruismu ( dobročinnosti, nesobeckosti)

-       podporovat slovní komunikaci a domlouvání se s dětmi při hře i s dospělými

-       rozvíjení spolupráce a domlouvání s druhými

Aktivity, které nabízíme

-       běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

-       vést děti k dialogu při hrách

-       hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

-       četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

-       půjčit druhému hračku

-       dítě by mělo znát jména ostatních dětí ve třídě; spolupracovat s druhými při rozvíjení námětových staveb

 

 

 1. Dítě a společnost

Co u dětí podporujeme a rozvíjíme:

-       podporovat ukázněnost při hře, vycházce, pobytu venku; prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu; učit děti, co ruší soulad a pořádek při společném soužití

-       vést děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách

Aktivity, které nabízíme:

-       běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

-       navozovat radostnou náladu při přípravě svátků, podněcovat děti k pozorování, rozvoj spontánní tvořivosti, radost z tvoření a objevování, rozvíjení smyslu pro krásno, manuální motoriky; Propojování emoční sféry s výtvarným tvořením

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

-       znát některé lidské činnosti, poznat některá povolání, např. podle výrazného oblečení  (požárník, lékař, policista)

 1. Dítě a svět

Co u dětí podporujeme a rozvíjíme:

-       zaměřovat pozornost dětí na vše zajímavé, co se kolem děje, povzbuzovat aktivitu dětí ve vyhledávání zajímavých objektů pro pozorování; umožňování kontakt s přírodou spojený s aktivním pohybem a hrami, vést děti ke sledování změn v přírodě během roku, podněcovat používání přírodních materiálů při hře; učit dítě šetrně zacházet s hračkami, obrázky, knihami

-       vést děti k přiměřené opatrnosti

Aktivity, které nabízíme:

-       přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

-       pojmenovávat, co k čemu slouží, vědět, co kam patří

-       hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat

-       praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává

-       podněcovat děti v konkrétních situacích ke smysluplným otázkám, učit děti odpovídat na přiměřené otázky

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech):

Dítě dokáže jmenovat každodenní činnosti a věci, předměty denní potřeby, základní druhy jídel; orientovat se v prostoru školky i na zahradě; zná stálé místo předmětů ve školce, které používá; znát běžné dopravní prostředky; má povědomí o běžných přírodních jevech (slunce, mraky, déšť, vítr, sníh, led…); o nápadných přírodních proměnách v rámci změn ročních období; rozlišuje stromy, keře, květiny (ne však druhy); poznává a správně označí běžné druhy ovoce a zeleniny; pozná druhy zvířat; Rozlišuje základní barvy, tvary, velikosti (třídí, až později pojmenovává); pozná objekty na obrázku; začíná chápat označení pro vztahy prostoru (nahoře, dole, vedle, vpředu, vzadu); začíná chápat označení pro časové vztahy (ráno, večer, hned, potom).

 

 

Jednotlivé aktivity jsou zahrnuty v průběhu roku do tematických celků:

 

 

 

Témata v průběhu školního roku (od září do srpna)

OBJEVUJEME SVĚT a nové kamarády

Délka: 4 týdny (září)

Podtémata:

 1. Do školky se těšíme s radostí tam běžíme.
 2. My se máme všichni rádi, budeme dobrými kamarády.

 

JDE DO ZAHRADY,  s listím si však nevíme rady

Délka: 8 týdnů (říjen, listopad)

Podtémata:

 1. Moje rodina.
 2. Já jsem já.
 3. Barvy a chutě podzimu.
 4. Zvířátka v přírodě se chystají na zimu.

 

SNĚŽÍ, SNĚŽÍ, mráz kolem běží

Délka: 12 týdnů (prosinec, leden, únor)

Podtémata:

 1. Čertí kluci a čertí holky, pečou v pekle sladké vdolky.
 2. Vánoční tradice a zvyky.
 3. Zimní radovánky a sporty.
 4. Moje tělo a zdraví.
 5. Zvířátka v zimě a jak o ně pečovat.
 6. Stroje, které nám pomáhají.

 

JARO UŽ JE TU, probouzí se příroda

Délka: 12 týdnů (březen, duben, květen)

Podtémata:

 1. Jarní probouzení.
 2. Velikonoce.
 3. Mláďata.
 4. Moje město.
 5. Já jsem malý zahradník.
 6. Co se děje v trávě.

 

HURÁ   LÉTO, jsou tu prázdniny

Délka: 8 týdnů (červen, červenec)

Podtémata:

 1. Jó třešně zrály.
 2. Znaky léta.
 3. Voda a život.

 

 

Rozvrh dne

uvedené časy jsou orientační, vždy respektujeme momentální situaci v dané skupině dětí

7:00 - 8:30 ·příchod dětí – čekáme na kamarády · volná hra s využitím různých hraček, stavebnic, leporel a didaktických pomůcek, individuální výtvarné aktivity – modelování, kreslení, malování, lepení, stříhání podle volby dětí nebo podle měsíčního plánu

8:30 - 9:00 · uvítací kroužek na koberci, přivítání, seznámení, opakování jmen, povídání · cvičení se zaměřením na správné držení těla, posílení a protažení jednotlivých svalových skupin, motivačních říkanek a písniček, dětské pohybové hry a tanečky s využitím padáku, gumy, procvičování barev, tvarů, počtu

9:00 – 9:30 · hygiena a svačina (s ohledem na věk vedeme děti k samostatnosti)

9:30 – 10:00 · společné aktivity zaměřené na rozvoj rozumových schopností a dalších dovedností · zpívání u piana nebo s kytarou s využitím obrázků, hry na tělo, rytmických nástrojů, pohybového doprovodu · v létě brzký odchod ven (zpívání na zahradě…)

10:00 – 11:00 · pobyt a aktivity venku, na zahradě, na pískovišti, procházka parkem, městem, návštěva různých prolézaček v našem okolí, využití odrážedel dle zájmu a schopností dětí.

11:00 – 12:00 · hygiena, příprava na oběd s říkankou, oběd, hygiena, příprava na odpočinek (s ohledem na věk vedeme děti k samostatnosti)

12:00 – 14:00 · čtení pohádky, tichý zpěv ukolébavky, spánek (stane-li se, že některé dítě neusne, může vstát a věnovat se klidovým činnostem u stolečku v jídelně)

14:00 – 14:30 · hygiena, převlékání, svačina (s ohledem na věk vedeme děti k samostatnosti)

14:30 - 17:00 · volná, organizovaná hra, hudebně-pohybová chvilka, individuální výtvarné aktivity – podle volby dětí nebo podle měsíčního plánu · pobyt na zahradě dle počasí a přání dětí.

 

 

Datum vyhotovení: 29. 6. 2020

Datum platnosti: 8. 7. 2020

 

 

Mgr. Kateřina Novotná

Ředitelka

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

 

Rádi byste se na něco zeptali?

Rádi se vám budeme věnovat

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.