Od 25.5. se opět sejdeme v Krůčku. Níže jsou pravidla, kterými se budeme v Krůčku řídit. Věříme, že společně situaci zvládneme a těšíme se na vás!

  

Mateřské a rodinné centrum

Krůček Svitavy, z. s.

Multifunkční centrum Fabrika

Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

IČ: 26539411

 

Nařízení 20 – 05 - 2020: Provoz v Krůčku v období covidové epidemie

 Základní podmínky provozu Mateřského a rodinného centra Krůček:

 Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách jsou od 25. 5. 2020 možné s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob. A to za dodržení těchto pravidel, které se zavazujeme dodržovat i v Krůčku:

 - je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry (v případě, že to není možné, alespoň 1,5 metru), s výjimkou členů domácnosti,

- po příchodu do chodby Krůčku musí přicházející po přezutí a případně převlečení v šatně použít dezinfekci, která bude k dispozici před vstupem do herny,

- účastníci ve vnitřních prostorách Krůčku nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a to pouze při nedodržení stanoveného odstupu;

- každý návštěvník/rodina bude mít vlastní igelitový sáček na odkládání použité roušky/respirátoru či jiného ochranného prostředku k zakrytí dýchacích cest

- toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky

- úklid a dezinfekce toalet, klik dveří, stolů, židlí, podlah, kuchyňské linky probíhají minimálně jednou denně;

- po použití přebalovacího pultu a nočníku rodič (doprovod) vydezinfikuje tyto předměty připravenou dezinfekcí (umístěnou na polici nad věšáky, na wc na horní polici nad toaletou);

- prostory jsou pravidelně větrány, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut;

- personál byl informován a poučen o hygienických zásadách

- odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do prostor centra vstoupit;

- osoby vstupující do prostor centra mají povinnost povinnost podepsat při prvním vstupu Čestné prohlášení, které je přílohou tohoto nařízení

 Přílohou tohoto nařízení je  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 Tato směrnice nabývá účinnosti  dne 25. 5. 2020

          Mgr. Kateřina Novotná                                           Mgr. Kateřina Burešová

Předsedkyně rady spolku                                                  Radní spolku

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

Jméno a příjmení (dítěte, návštěvníka, zaměstnance)..................................................................................

Společně přicházející děti (v případě návštěvníka centra):                                              ……………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

 

bytem:…......................................................................................................tel.:..................................

 1. Prohlašuji, že se u mě, či mých dětí neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o centra či účasti na jeho aktivitách

 Ve Svitavách dne................................... 

Podpis zákonného zástupce nezletilého/ návštěvníka centra/zaměstnance

 

 Osoby s rizikovými faktory

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 3. Porucha imunitního systému, např.
 4. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 5. b) při protinádorové léčbě,
 6. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 7. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 8. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 9. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 10. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

 Toto prohlášení bude uloženo v uzamčené skříni v centru Krůček, nebude přístupno třetím osobám.

Bez našich sponzorů a partnerů by to nešlo Patří jím velký dík.